این سایت به فروش می رسد! تماس با : 09906122448

روال کاری

در ابتدا در جلسه ای حضوری یا از راه دور ضمن آشنایی و معارفه در مورد تصویر کلی پروژه صحبت خواهیم کرد و پایه های اصلی را تعیین می نماییم.(گام اول)

تعریف اهداف

بسته به وسعت پروژه آنالیزی مستند شده از پروسه اجرا، زمانبندی، بررسی رقبا و اعلام هزینه اولیه آماده خواهد شد و تقدیم مشتری می گردد. (گام دوم)

آنالیز اولیه

چارچوب کلی پروژه پیاده سازی می شود و به مشتری محترم ارائه می گردد و بازخورد نهایی جهت شروع مراحل اصلی اخذ می گردد. (گام سوم)

آماده سازی و ارائه نمونه اولیه

تیم توسعه دهندگان وب بلد پروژه را طبق آنالیز و زمانبندی پیش خواهند برد و خروجی نهایی در زمان مقرر آماده تحویل می شود.(گام چهارم)

طراحی و توسعه نهایی

پروژه در ابتدا برای مدت کوتاهی بصورت آزمایشی در اختیار کارفرما قرار می گیرد و پس از تایید نهایی به صورت عمومی منتشر خواهد شد. (گام پنجم)

تحویل سفارش

بررسی و ارتقاء: پس از تحویل نهایی هم همچنان با شمائیم و برای اعمال بازخورد های کاربران و ارتقاء بخش های مختلف کار آماده هستیم. (گام ششم)

بررسی و ارتقاء